දර්ශක

පාසැල් විෂය නිර්දේශයේ 9 ශ්‍රේණියට අදාල දර්ශක පාඩම මෙහිදී සාකච්ඡා කොට ඇත.

 • පාදය, දර්ශකය හා බලය හැඳින්වීම
 • ගුණිතයක් සේ විහිදුවා ලිවීම හැඳින්වීම
 • පාද ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වූ බලවල ගුණිතයක් සේ ලිවීම හැඳින්වීම
 • කිසියම් සංඛ්‍යාවක් දර්ශක අංකනයෙන් ලිවීම හැඳින්වීම
 • ගුණිතයක බලයක් ලෙස ලිවීම හැඳින්වීම
 • බලයන්ගේ ගුණිතයක් ලෙස ලිවීම හැඳින්වීම
 • දී ඇති බලවල අගය සොයාගන්නා ආකාරය
 • සමාන පාද සහිත බල ගුණ කිරීම හැඳින්වීම
 • සමාන පාද සහිත බල බෙදීම හැඳින්වීම
 • ඍණ දර්ශක හැඳින්වීම
 • ශුන්‍ය දර්ශක හැඳින්වීම
 • බලයක බලය සොයාගන්නා ආකාරය හැඳින්වීම
 • දර්ශකය සම්බන්ධ ගැටලු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම

වචන මාලාව (Glossary) 

 • පාදය - Base
 • දර්ශකය - Index
 • බලය - Power
 • ගුණිතයක් සේ විහිදුවා ලිවීම - Expand and write as a product
 • ප්‍රථමක සංඛ්‍යා - Prime numbers
 • බලවල ගුණිතයක් සේ ලිවීම - Write as a product of powers
 • දර්ශක අංකනය - Index notation
 • ගුණිතයක බලයක් ලෙස ලිවීම - Write as a power of a product
 • ලබ්ධිය - Quotient
 • ඍණ නිඛිල - negative integers
 • ගුණ කිරීම - Multiplication
 • බෙදීම - Division
 • ඍණ දර්ශක - Negative indices
 • ශුන්‍ය දර්ශකය - Zero index
 • බලයක බලය - Power of a power
 • සුළු කරන්න - Simplify
 • අගය සොයන්න - Find the value
 • අගය සොයන්න - Evaluate
 • විහිදුවා ලියන්න - Expand
 • දර්ශක නීති - Laws of indices

Tags